א×Øועים ×Øבים ק×Øו מאז החל×Ŗ ה×Ŗקנו×Ŗ לשע×Ŗ חי×Øום, אמנם הבולטים ה×Ŗ×Øחשו בזי×Øה הפוליטי×Ŗ, הכלכלי×Ŗ וזי×Ø×Ŗ הנדל"ן. במאמ×Ø ×–×” נבחן כיצד השפיעה עד כה המגפה הן על היצע הדיו×Ø ×œ×”×©×›×Øה והן על מחי×Øי הדי×Øו×Ŗ בעי×Ø ×Ŗל אביב.

באפ×Øיל הזכ×Øנו ש×Ŗל אביב היא העי×Ø ×”×ž×•×‘×™×œ×” בכמו×Ŗ האנשים אש×Ø ××™×‘×“×• (גם אם כי חלקם באופן זמני) א×Ŗ עבוד×Ŗם. אלפי שוכ×Øי די×Øו×Ŗ נאלצו לפנו×Ŗ א×Ŗ די×Ø×Ŗם וחלקם לא יכלו להישא×Ø ×‘×¢×™×Ø ×•××£ נאלצו לעזוב או×Ŗה. מטבע הדב×Øים, נוצ×Øה היטואציה בה ההיצע של די×Øו×Ŗ להשכ×Øה גב×Ø ×¢×œ הביקוש, היטואציה אש×Ø ×’×Øמה למחי×Øים לה×Ŗחיל ל×Øד×Ŗ. אח×Øי הכל בעלי נכהים יעדיפו לקבל ×Ŗשואה נמוכה יו×Ŗ×Ø, מאש×Ø ×œ×”×©××Ø ×œ×œ× ×”×›× ×”×” מנכהם כלל. כך בדיוק ק×Øה עם פ×Øוׄ המשב×Ø ×•×”×—×œ×Ŗ ×”×”×’×Ø ×”×›×œ×œ×™ על המדינה.
בכדי להבין כיצד השפיעה המגיפה על מחי×Øי הדי×Øו×Ŗ בא×Øבע×Ŗ החודשים האח×Øונים, בכ×Ŗבה זו × ×Ŗמקד בהוגי הנכהים הבאים:

 1. די×Øו×Ŗ חד×Ø
 2. די×Øו×Ŗ שני חד×Øים
 3. די×Øו×Ŗ שלושה חד×Øים
 4. די×Øו×Ŗ א×Øבעה חד×Øים

אך לפני שניגש לני×Ŗוח המהפ×Øי, ננמק ×Ŗחילה מדוע החלטנו לבדוק דווקא הוגי נכהים אלה. ההיבה היא פשוטה: קהל המש×Ŗמשים שלנו מו×Øכב בעיק×Ø ×ž××•×›×œ×•×”×™×™×” ממעמד הביניים (משפחו×Ŗ, אנשי היי-טק וטכנולוגיה) ואף ממעמד נמוך יו×Ŗ×Ø (הטודנטים, חולקים די×Øה משו×Ŗפ×Ŗ, בני נוע×Ø ×©×¢×Ŗה היימו א×Ŗ שי×Øו×Ŗם הצבאי). מט×Ø×Ŗינו היא לעזו×Ø ×œ×ž×©×Ŗמשים אלה למצוא נכהים שאינם מהווגים כדיו×Ø ×™×•×§×Øה. מהיבה זו לא לקחנו בחשבון הני×Ŗוח די×Øו×Ŗ חמישה חד×Øים ומעלה, די×Øו×Ŗ מ×Ŗיווך, וכן די×Øו×Ŗ שגובה שכ×Ø ×”×“×™×Øה עולה על 20,000 ā‚Ŗ. לבהוף, נציין כי המידע מ×Ŗבהה אך ו×Øק על מודעו×Ŗ חדשו×Ŗ שה×Ŗפ×Øהמו בלוחו×Ŗ המודעו×Ŗ ב×Øש×Ŗ בין החודשים מ×Øׄ ליוני. למען ×”×”×Ø ×”×¤×§, × ×›×” שמודע×Ŗו לא היי×Ŗה פעילה בעב×Ø ×•× ×”×™×™×Ŗה פעילה בחודשי הקו×Øונה, יילקח בחשבון גם הוא.

× ×Ŗוני היצע

להלן הנ×Ŗונים שישמשו או×Ŗנו בחישוב × ×Ŗוני ההיצע. לפניכם טבלה המ×Øכז×Ŗ א×Ŗ כמו×Ŗ המודעו×Ŗ החדשו×Ŗ, ללא ×Ŗיווך, עד 20,000 ā‚Ŗ כאמו×Ø, מפולחו×Ŗ לפי הוג די×Øה בחודשי המגיפה:

מ×Øׄ אפ×Øיל מאי יוני
די×Øו×Ŗ חד×Ø 99 30 37 83
די×Øו×Ŗ שני חד×Øים 129 55 50 178
די×Øו×Ŗ שלושה חד×Øים 244 33 94 284
די×Øו×Ŗ א×Øבעה חד×Øים 136 32 66 165
×”×”"כ 608 170 247 710

קשה לה×Ŗעלם מהצניחו×Ŗ בהיצע של כלל הוגי הדי×Øו×Ŗ:

 • אין הפק לכל כי הי×Øידה המשמעו×Ŗי×Ŗ בהיצע בחודשים מ×Øׄ-מאי נבעה מההגבלו×Ŗ המחמי×Øו×Ŗ שהוחלו ביש×Øאל. הגבל×Ŗ חופש ה×Ŗנועה וחוה×Ø ×”×™×“×™×¢×” מן הע×Ŗיד שיחקו ×Ŗפקיד מפ×Ŗח בהחלט×Ŗם של בעלי הדי×Øו×Ŗ לפ×Øהם א×Ŗ נכהם בלוחו×Ŗ המודעו×Ŗ. ×Øבים מבעלי הדי×Øו×Ŗ אף קיבלו מהבנקים דחיו×Ŗ ל×Ŗשלומי המשכנ×Ŗא, מה שהיפק להם "חמצן לנשימה" ב×Ŗחיל×Ŗ ה×Ŗקופה. למ×Øו×Ŗ זא×Ŗ, דיי×Øים שנאלצו לעזוב במיידי המשיכו לפ×Øהם גם בשיא הגל ה×Øאשון של הקו×Øונה.
 • נכון לכ×Ŗיב×Ŗ שו×Øו×Ŗ אלה, היצע די×Øו×Ŗ החד×Ø ×œ× ה×Ŗאושש ולא חז×Ø ×œ×§×“×ž×•×Ŗו. מאז פ×Øוׄ הקו×Øונה מהפ×Ø ×ž×•×“×¢×•×Ŗ של די×Øו×Ŗ חד×Ø × ×ž×•×š ב- 16% מחודש מ×Øׄ, עם 83 מודעו×Ŗ פעילו×Ŗ בלבד.
 • בחודשי מ×Øׄ-מאי די×Øו×Ŗ חד×Ø, 2 ו- 3 חד×Øים הבלו משיעו×Ø ×™×Øידה זהה במהפ×Ø ×”×ž×•×“×¢×•×Ŗ אש×Ø ×¢×ž×“ על מעט יו×Ŗ×Ø ×ž- 60%!
 • בחודש מאי מהפ×Ø ×”×ž×•×“×¢×•×Ŗ של די×Øו×Ŗ א×Øבעה חד×Øים צנח בכ- 50%!
  לאח×Ø ×©×©×•×§ הדי×Øו×Ŗ הוצף בדי×Øו×Ŗ ×Øיקו×Ŗ וההגבלו×Ŗ ב×Ŗל אביב הוה×Øו באופן הד×Øג×Ŗי במהלך חודש מאי, ×Øאינו כי השוק ה×Ŗחיל לה×Ŗאושש במהלך חודש יוני:
 • היצע של די×Øו×Ŗ חד×Ø ×¢×œ×” בכ- 125% בהשוואה לחודש מאי,
 • מודעו×Ŗ של די×Øו×Ŗ א×Øבעה חד×Øים זינקו ב- 150%,
 • די×Øו×Ŗ 3 ו- 2 חד×Øים ×Øשמו עליה מ×Øשימה של כ- 200% ו- 255% בה×Ŗאמה.

בשו×Øה ה×Ŗח×Ŗונה

כצפוי, ההיצע הכולל של די×Øו×Ŗ להשכ×Øה ב×Ŗל אביב נהיה גדול יו×Ŗ×Ø, כך ש:

 • היצע של די×Øו×Ŗ שני חד×Øים בחודשים מ×Øׄ-יוני: עלה ב- 38%,
 • × ×Øשמה עליה בהיצע של די×Øו×Ŗ שלושה חד×Øים ב- 16%,
 • עליה דומה בדי×Øו×Ŗ א×Øבעה חד×Øים בשיעו×Ø ×©×œ 21%.
  מנגד, ההיצע של די×Øו×Ŗ חד×Ø ×§×˜×Ÿ במעט יו×Ŗ×Ø ×ž- 15%.

× ×Ŗוני מחי×Øים (בשקלים)

להלן פילוח המחי×Øים לפי הוג די×Øה בחודשים מ×Øׄ-יוני:

מ×Øׄ אפ×Øיל מאי יוני
די×Øו×Ŗ חד×Ø 3,614 3,496 3,383 3,466
די×Øו×Ŗ שני חד×Øים 5,270 5,204 5,206 5,059
די×Øו×Ŗ שלושה חד×Øים 6,847 6,216 6,880 6,641
די×Øו×Ŗ א×Øבעה חד×Øים 9,233 8,445 8,562 8,055
ממוצע 6,241 5,840 6,007 5,805

די×Øו×Ŗ חד×Ø: בחודש מ×Øׄ עמד שכ"ד ממוצע לדי×Ø×Ŗ חד×Ø ×‘×Ŗל אביב על כ- 3,614 ā‚Ŗ. בחודש מאי × ×Øשמה י×Øידה זמני×Ŗ של כ- 6%, ואח×Øיה בחודש יוני × ×Øשמה עליה של 2%. בהה"כ די×Øו×Ŗ חד×Ø ××™×‘×“×• 4% מגובה שכה"ד בחודשי מ×Øׄ-יוני.

די×Øו×Ŗ 2 חד×Øים: בדומה לדי×Øו×Ŗ חד×Ø, × ×Øשמה י×Øיד×Ŗ מחי×Øים בגובה של 4%, ונכון לכ×Ŗיב×Ŗ מאמ×Ø ×–×” גובה שכ"ד ממוצע לדי×Ø×Ŗ שני חד×Øים עומד על כ- 5,060 ā‚Ŗ.

די×Øו×Ŗ 3 חד×Øים: למ×Øו×Ŗ שלא × ×Øשמה י×Øיד×Ŗ מחי×Øים בחודשיים ה×Øאשונים, המחי×Øים י×Øדו ב- 3% ב×Ŗקופה כאמו×Ø.

די×Øו×Ŗ 4 חד×Øים: הי×Øידה הגדולה ביו×Ŗ×Ø ×‘×ž×—×™×Øי הדי×Øו×Ŗ עד כה × ×Øשמה דווקא בדי×Øו×Ŗ א×Øבעה חד×Øים. בחודשי מ×Øׄ-מאי, י×Øד גובה שכ"ד מ- 9,233 ā‚Ŗ לכ- 8,562 ā‚Ŗ, י×Øידה בגובה 7%. בחודש יוני המשיכו לצנוח המחי×Øים ב- 6% נוהפים ובהה"כ היינו עדים לשינוי מגמה ממשי אש×Ø ×”×™×•×•×” י×Øידה של 13% לדי×Øו×Ŗ א×Øבעה חד×Øים!

בשו×Øה ה×Ŗח×Ŗונה

המחי×Ø ×”×ž×ž×•×¦×¢ של הדי×Øו×Ŗ שבדקנו ב×Ŗל אביב י×Øד ב- 7% בחודשים מאי-יוני.

להיכום

הנ×Ŗונים לעיל לא משאי×Øים הפק לכך כי בא×Øבע×Ŗ החודשים האח×Øונים אנו עדים לי×Øידו×Ŗ מחי×Øים משמעו×Ŗיו×Ŗ של די×Øו×Ŗ להשכ×Øה ב×Ŗל אביב. לדע×Ŗנו, בין הי×Ŗ×Ø ×”×”×™×‘×•×Ŗ לכך הן:

 1. היצע אש×Ø ×¢×•×œ×” על ביקוש.
 2. מהפ×Ø ×Øב של דיי×Øים אש×Ø ×™×Øדו מנכהיהם בעקבו×Ŗ פגיעה כלכלי×Ŗ בפ×Ø× ×”×Ŗם.
 3. חוה×Ø ×•×•×“××•×Ŗ ממה צופה הע×Ŗיד בטווח ה×Øחוק-בינוני.

יי×Ŗכן ומגמה זו היא זמני×Ŗ בלבד, אך על כך נוכל לדע×Ŗ ×Øק בהה×Ŗכלו×Ŗ לאחו×Ø. אח×Øי הכל, ההיהטו×Øיה מ×Øאה כי אח×Øי כל המגיפו×Ŗ שפקדו א×Ŗ העולם עד כה, ה×Ŗל"ג המשיך לצמוח לאח×Ø ×”××˜×” זמני×Ŗ. לעיון נוהף, ×Øאו ×Ŗוצאו×Ŗ מחק×Ø ×©×œ אונ' ה×Øווא×Øד אש×Ø ×‘×“×§ כיצד השפיעו מגיפו×Ŗ במאה הקודמ×Ŗ על כלכל×Ŗ א×Øה"ב.


šŸ’” הידע×Ŗם? המש×Ŗמשים שלנו מקבלים ה×Ŗ×Øאו×Ŗ בזמן אמ×Ŗ על שינויים במחי×Øי הדי×Øו×Ŗ הייש×Ø ×œ×˜×œ×’×Øם שלהם ללא כל עלו×Ŗ! אצלנו לא ×Ŗמצאו מודעו×Ŗ מ×Ŗיווך ולא ×Ŗצט×Øכו לשוטט שעו×Ŗ בלוחו×Ŗ המודעו×Ŗ! המודעו×Ŗ ימצאו א×Ŗכם... הי×Øשמו עכשיו!

הבה×Øה! אין ל×Øאו×Ŗ בני×Ŗוח לעיל המלצה להשקעה ו/או קבל×Ŗ החלטה כהפי×Ŗ כלשהי. הנ×Ŗונים לעיל מה×Ŗמכים על מודעו×Ŗ אש×Ø × ×ž×¦××• ב×Øחבי ה×Øש×Ŗ ובלוחו×Ŗ המודעו×Ŗ האינט×Øנטיים בלבד. הנ×Ŗונים האמי×Ŗיים והמהקנו×Ŗ עלולים להיו×Ŗ שונים מאלה שהוצגו במאמ×Ø ×–×”. המחב×Ø ××™× ×• עוהק ב×Ŗחום נדל"ן באופן מקצועי ולכן יש לקח×Ŗ בע×Øבון מוגבל א×Ŗ הכ×Ŗוב לעיל. המחב×Ø ×œ× יישא בכל נזק ישי×Ø ××• עקיף שייג×Øם בעקבו×Ŗ שימוש במידע לעיל.

ק×Øדיט ×Ŗמונה: energepic.com ד×Øך Pexels